Za dječji glas u Europi

Društvo „Naša djeca“ Opatija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova provodi projekt „Za dječji glas u Europi“. Cilj projekta je potaknuti argumentiranu raspravu o budućnosti Europske unije, povećanjem znanja djece i mladih u Hrvatskoj o Europskoj uniji, njezinim vrijednostima i javnim politikama te razvijanje vještina za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima na razini Europske unije.

O PROJEKTU

Na Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU i sudjelovanja građana u „Konferenciji o budućnosti Europe“ Ministarstva vanjskih i europskih poslova DND Opatija je u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske prijavilo projekt  „ZA DJEČJI GLAS U EUROPI“ s ciljem povećanja znanja i vještina djece i mladih u Hrvatskoj o Europskoj uniji, njezinim vrijednostima i politikama za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima na razini Europske unije.

Projektom će se podržati rad Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochild (NEF) Hrvatske, povećanjem znanja i vještina djece članova NEF-a Hrvatske i voditelja/ mentora o Europskoj uniji putem zajedničke edukacije o dječjim pravima i  aktivnom dječjem sudjelovanju, Europskoj uniji, pravima djece u digitalnom okruženju, te povećati znanja  potrebna za kreativno, kritično i sigurno korištenje interneta.  Naučeno znanje diseminirat će se ostaloj djeci vijećnicima Dječjih vijeća i njihovim mentorima.

Projektom ćemo pridonijeti razvoju demokratske svijesti djece, potaknut ćemo njihovo aktivno i učinkovito sudjelovanja u razvoju demokratskih odnosa u  lokalnoj zajednici i društvu, na nacionalnoj i EU razini s osloncem na načela ljudskog dostojanstva, demokracije, pravde i mirotvorstva te ćemo ih osposobiti za digitalno građanstvo i demokratsku kulturu.

Ostvarivanje prava djeteta indikator razvoja demokratskih odnosa u društvu i spremnost društva da mladoj generaciji omogući optimalan razvoj i njihovo uključivanje u sve društvene procese. Poticanjem uključivanja i aktivnog sudjelovanje djece u javnom životu svoje lokalne sredine i u širim razmjerima učimo djecu uočavati stanja i potrebe djece u sredini u kojoj žive te javno iznositi svoja mišljenja i prijedloge, zalagati se za donošenje odluka, programa i drugih mjera u tijelima vlasti za poboljšanje položaja djece u društvu i u korist bržeg i boljeg ostvarivanja prava i potrebe djece. 

Projektom ćemo obuhvatiti i djecu i odrasle iz nerazvijenih i depriviranih područja (Brodsko-posavska županija, Krapinsko-zagorska županija te Grad Čabar) kao dislocirano područje na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Gorskog kotara.

AKTIVNOSTI:

  1. Edukativno interaktivne radionice za djecu i mlade u online okruženju „Djeco, upoznajmo Europu“
  2. Online edukacije za voditelje/mentore „Upoznajmo dječju Europu“
  3. Online sastanak predstavnika  NEF-a Hrvatske  s predstavnicima Eurochild organizacije i članovima NEF-a iz Ukrajine, Bugarske, Malte, Estonije „Podijelimo svoje iskustvo i znanje”
  4. Organizacija susreta NEF-a Hrvatske
  5. Likovno literarni natječaj „O Europi dječjim očima“ namjenjen djeci od 5 do 15 godina. 
  6. Publikacija o dječjoj participaciji u Europskoj uniji

ONLINE PREDAVANJA

VIRTUALNA IZLOŽBA O EUROPI DJEČJIM OČIMA