Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici

Društvo Naša djeca Opatija u 2020. godini provodilo je projekt “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici – Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske”, koji je usmjeren jačanju građanske kompetencije djece. Projekt se financira sredstvima u okviru EGP i norveških financijskih mehanizama te ga financijski podupiru Island, Lihtenštajn i Norveška.

O PROJEKTU

Na Javni poziv za AD-HOC akcijske projekte 2020. godine kojeg je objavila Zaklada Slagalica ispred konzorcija koji upravlja Fondom za aktivno građanstvo u Hrvatskoj u okviru EGP i Norveških financijskih mehanizama Društvo „Naša djeca“ Opatija prijavilo je projekt pod nazivom „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske.

Za razvoj građanske kompetencije nije dovoljno da djeca samo poznaju ljudska prava, političke koncepte i procese, već im je potrebno omogućiti prakticiranje demokratskih načela unutar školskoga života i društvene zajednice. Ovim projektom želimo omogućiti obrazovanje za dječja prava, demokratsko i digitalno građanstvo djeci članovima NEF-a, vijećnicima DV-a i mentorima kroz neformalni oblik obrazovanja. Predviđene aktivnosti su Edukativne interaktivne online radionice “Pucam od znanja”; Online kampanja “Dječja prava na prvom mjestu”; Online susret članova NEF-a s donosiocima odluka na lokalnom, nacionalnom nivou i EU parlamentarcima iz Hrvatske.

HODOGRAM AKTIVNOSTI

Sudjelovanjem u projektnim aktivnostima korisnici će povećati građanske i digitalne kompetencije, senzibilizirat ćemo djecu i odrasle za potrebu uključivanja djece u procese odlučivanja od lokalne do EU razine. Projektom ćemo doprinjeti umrežavanju članova NEF-a i vijećnika dječjih vijeća iz raznih dijelova Hrvatske. “Projekt “Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici – Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske” je podržan sa 4.455 Eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.”

Što je to Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild (NEF Hrvatske)?

Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochilda omogućuje djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava: prava na izražavanje vlastitog mišljenja o svim stvarima koje se na njih odnose te pravo uvažavanja njihovog mišljenja od strane osoba koje odlučuju o pitanjima vezanim za život djece i mladih na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou. Djeluje u nekoliko europskih država: Estoniji, Hrvatskoj, Malti, Rumunjskoj i Ukrajni.

Razvoj kulture sudjelovanja predstavlja snažan oblik vježbanja demokracije za odrasle i za djecu. Sudjelovanje predstavlja temeljno načelo ljudskih prava.

U prosincu 2019. godine u Opatiji je održan konstituirajući susret Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochild Hrvatske.

Sudionici susreta donijeli su zaključke u kojima su izražene potrebe djece koje predstavljaju smjernice za provedbu projekta participacije.

Sudionici navode da je sudjelovanje djece ključ poštivanja dječjih prava, da je potrebna edukacija odraslih kako komunicirati s djecom, susreti djece i odraslih gdje će odrasli osvijestiti probleme djece, partnerstvo odraslih i djece, zalaganje da dječja participacija bude novi poticaj europskoj demokraciji, kako treba poticati digitalno građanstvo kod djece.

Više o NEF-u možete saznati na sljedećoj poveznici.

U UNICEF-ovoj publikaciji „Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj“ nastaloj temeljem istraživanja koje je uključilo 1000 djece i mladih iz osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj saznaje se da skoro polovica djece i mladih nije adekvatno upoznata sa svojim pravima. Na uzorku od 503 djece u dobi od 8 do 9 godina ustanovljeno je da su o dječjim pravima najbolje informirana djeca u regijama Zagreba i okolice te Sjeverne Hrvatske, dok su najmanje informirana djeca u Istri i Primorju. Iz istraživanja UNICEFa i Eurochild organizacije, provedenog 2019. u više od 20-e EU država, “Europa kakvu djeca žele” vidljivo je kako djecu i mlade treba osnažiti da budu više uključeni u procese donošenja odluka jer ih se smatra vođama promjena, kako EU treba nastaviti podizati svijest i dijeliti dobre prakse o zaštiti djece od različitih oblika nasilja, uključujući i nasilje u digitalnom okruženju, države članice i EU trebali bi nastaviti promicati i štititi prava sve djece „bez obzira na njihovo podrijetlo ili migracijski status“ te kako EU treba osigurati zdravu budućnost za svu djecu. Uzimajući u obzir činjenicu da stalno pristižu nove generacije djece koje trebaju upoznavati svoja prava i na toj osnovi ostvarivati svoje društvene aktivnosti edukacija o Konvenciji UN-a o pravima djece i dječjoj participaciji te digitalno građanstvu mora se kontinuirano provoditi.

Smjernice i upute

RADIONICE

Prezentacije za voditelje

Upute za rad s djecom