Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske

Kao dio Eurochildove Strategije sudjelovanja djece, Eurochild podržava uspostavljanje nacionalnih Eurochild Foruma (NEF). Rad NEF-a Hrvatske koordinira Društvo „Naša djeca“ Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske.

Tijekom posljednjih nekoliko godina NEF Hrvatska je bio dio nekoliko važnih istraživanja, proveo je nekoliko projekata u suradnji s odraslima te je spomenut kao primjer dobre prakse u Nacionalnom planu za prava djece Republike Hrvatske od strane Ministarstva. rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Rad NEF-a Hrvatska 2022.-2024. provodi se uz podršku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

ULOGA NEF-a:

 • Utjecati na donosioce odluka na razini EU-a i na nacionalnoj razini.
 • Služiti kao platforma u kojoj djeca mogu dijeliti mišljenja i učiti o europskim temama.
 • Raspravljati o problemima s kojima se djeca suočavaju u svojim zemljama i komunicirati s njima putem Eurochilda. Predložiti moguće akcije Eurochilda prema Europskoj uniji ili tijelima Vijeća Europe.
 • Promicati UN-ovu Konvenciju o pravima djeteta djeci i mladima, vladama i javnosti.
 • Istražiti iskustva djece i mladih o europskim / nacionalnim temama europske politike.
 • Prikupiti stavove djece koja su već prikupljena na lokalnoj razini ili specifičnih organizacija i tijela.
 • Djelovati kao platforma u kojoj djeca uče kako postati jači zagovornici prava djece.
 • Omogućiti djeci da uče jedni od drugih.

Projekti u kojima je sudjelovao NEF Hrvatske:  „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici“, „Klikni i sudjeluj u svojoj zajednici“, „Za glas djece u Europi“ i „Djeca oko nas“.

 

STRUKTURA NEF-a:

 • Svaki NEF je strukturiran malo drugačije.
 • NEF Hrvatske čini 15- ero djece iz Čabra, Jastrebarskog, Nove Gradiške, Opatije, Pregrada, Tuhelja, Varaždina, Velike Gorice, Zabok i članica MMS-a.
 • Članovi NEF-a Hrvatske su u dobi od 13 – 16 godina.
 • Članovi NEF-a trebaju biti transparentno odabrani.
 • Odabrane članove treba podržati članica Eurochilda zadužena za organizaciju i vođenje NEF-a.

NAČIN RADA NEF-a:

Članovi NEF-a trebaju prikupljati informacije od djece u svojoj zemlji na temelju određenog broja definiranih tema.

U suradnji s sEurochildovim Vijeća za djecu odlučivat će o 50% tih tema, a 50% tema dogovaraju se među članicama NEF-a. 

Teme će biti na godišnjoj razini.

Pri prikupljanju odgovora, članovi NEF-a trebaju doprijeti do djece koja ne pripadaju potpornoj organizaciji kako bi se osigurala zastupljenost raznolikih skupina djece.

NEF-ovi bi trebaju redovito davati povratne informacije Eurochildu.

NEF-ovi bi se trebali sastajati osobno najmanje dva puta godišnje.

Svaki NEF treba biti uključiv i aktivno nastojati uključiti djecu iz različitih pozadina s različitim iskustvima (etničke skupine, religija, društveni status, invaliditet, dob grupa itd.).

Sastanci NEF-ova trebaju biti dostupni djeci s tjelesnim invaliditetom i tamo gdje je to potrebno treba organizirati posebnu potporu za djecu s teškoćama u razvoju (npr. tumač za znakovni jezik).

NEF-ovi se mogu graditi na postojećim nacionalnim vijećima za djecu ili parlamentima. U Hrvatskoj su izbornu bazu činila dječja vijeća, dječji forumi te Mreža mladih savjetnika.

Politika Eurochildove zaštite djece ili politika organizacije za zaštitu djece u organizaciji NEF-a, koja je u skladu s politikom Eurochildove zaštite djece, primjenjuje se na NEF događaje.

PREGLED PREDVIĐENIH AKTIVNOSTI /CILJEVA NEF-a:

 • Prikupljanje informacija vezanih uz zadane teme od djece u Hrvatskoj
 • U suradnji s Eurochildom provoditi istraživanja vezana uz provedbu Konvencije UN-a o pravima djeteta na lokalnom, nacionalnom i EU nivou
 • Raspravljati s djecom o problemima s kojima se suočavaju u svom gradu i u Hrvatskoj
 • Organizirati sastanke i susrete djece NEF  Hrvatske
 • Predstavljati rad NEF-a u radu Vijeća za djecu Republike Hrvatske, Savjetodavnom odboru za dječju participaciju Ureda UNCEF-a Hrvatska, savjetovanjima i susretima djece u organizaciji Saveza DND Hrvatske
 • Organizirati susrete NEF-a s donositeljima lokalnih i nacionalnih politika za djecu i mlade
 • Osmisliti i provesti na nacionalnom nivou događanje, kampanju u organizaciji NEF-a u suradnji s mrežom Dječjih vijeća i Dječjih foruma
 • Upozoravati na teškoće u ostvarivanju dječjih prava, ali i poticati svoje vršnjake i pomagati im da aktivno sudjeluju u donošenju odluka koje se odnose na njih.

OBJAŠNJENJE DODANE VRIJEDNOSTI KOJU ĆE USPOSTAVLJANJE NEF-a DONIJETI U NACIONALNI KONTEKST

 • Uključivanje djece u istraživanja vezana uz europske teme europskih politika za djecu
 • Razmjena iskustava s vršnjacima iz drugih europskih zemalja i primjena stečenog znanja i iskustva u svojoj zemlji
 • Uključenost djece pridonosi jačanju aktivne participacije djece na nacionalnoj razini
 • Djeca sudionici bi imali mogućnost korištenja platforme za bržu razmjenu ideja i iskustava vezanih uz dječja prava i dječju participaciju
 • Doprinijelo bi povećanoj osviještenosti kod odraslih donositelja odluka na nacionalnoj razini vezanih uz dječja prava i dječju participaciju.

OČEKIVANA UPORABA REZULTATA I ISHODA RADA NEF-a NA NACIONALNOJ RAZINI I RAZINI EU-a:

 • Povećati utjecaj na donosioce odluka na razini EU i na nacionalnoj razini
 • Doprinijeti većem sudjelovanju djece u izradi nove Nacionalne strategije za prava djeteta u Hrvatskoj
 • Povećati povezanost djece na nacionalnoj i EU razini za razmjenjivanje iskustava o pitanjima vezanim uz dječja prva i dječju participaciju
 • Pridonijeti povećanju vidljivosti ostvarivanju dječjih prava i same Konvencije UN-a o pravima djeteta.

POVEZANE VIJESTI